strona główna  mapa strony  kontakt
 

słowo kluczowe

 
   
 

 

 

Komora robocza wentylowana jest poprzez system podwójnej tylnej ściany. Przegroda tworząca system posiada szczeliny zasysające (szczelina dolna, szczeliny górne, szczeliny boczne). System wentylacji za pomocą podwójnej tylnej ściany przedstawiamy na rys. 1. Przegroda stanowiąca opisywany system jest demontowalna, aby zapewnić łatwy dostęp do przestrzeni, przez którą są wyciągane opary, takie rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do wykonania prac serwisowych bądź konserwacyjnych.

Rys. 1.

Opis schematu:
1.  Szczelina zasysająca dolna
2.  Szczeliny zasysające górne
3.  Szczeliny zasysające boczne

Zasada działania - opary tworzące się w komorze roboczej są zasysane przez system wentylacji podwójnej tylnej ściany, zebrane przez dyfuzor i odprowadzane przez dyszę Venturiego (w której następuje pomiar różnicy ciśnień ) do instalacji wentylacyjnej istniejącej w budynku. System wentylacji podwójnej tylnej ściany składa się z szeregu szczelin zasysających usytuowanych na całej szerokości komory roboczej oraz aerodynamiczne ukształtowanych ścian bocznych i blatu. Zapewnia to usuwanie zarówno lekkich i ciężkich oparów.

System kontroli przepływu powietrza FM 500 to mikroprocesorowy układ służący do kontroli i monitoringu ciągu wentylacyjnego dygestorium. Pomiar ilości przepływającego powietrza dokonywany jest w obszarze króćca łączącego (dysza Venturiego) dygestorium z instalacją wentylacyjną. System kontroli przepływu powietrza FM500 jest wyposażony w panel informacyjno-sterujący, który o stanie pracy informuje użytkownika za pomocą diod LED i sygnału akustycznego w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych. Jeżeli nastąpi spadek, poniżej dopuszczalnego dla danego dygestorium przepływu powietrza, dochodzi do sytuacji alarmowej wizualizowanej poprzez czerwoną lampkę sygnalizacyjną z jednoczesnym wygenerowaniem sygnału akustycznego. W przypadku gdy jest przekroczenie,  powyżej dopuszczalnego dla danego dygestorium przepływu powietrza określane jako niezgodne z wytycznymi nastąpi sygnalizacja poprzez sygnalizację żółtą lampkę. W przypadku prawidłowego przepływu powietrza system FM 500 informuje poprzez sygnalizację lampką zieloną. Ponadto gdy wentylator posiada regulację obrotów (np. urządz. typu falownik) system FM 500 zapewnia dodatkowy tryb pracy typ-oszczędny lub tryb pracy nocnej w umożliwiający wentylację w przypadku gromadzenia się skroplin oraz szafki dolnej dygestorium. System kontroli przepływu powietrza FM 500 umożliwia kalibrację czujnika na podstawie pomiaru przepływu powietrza w instalacji wentylacyjnej, w którym się znajduje. Niezbędnym warunkiem aby właściwie skalibrować czujnik jest zapewnienie właściwej ilości powietrza przechodzącego przez komorę roboczą dygestorium. Określa się, że instalacja wentylacyjna powinna zapewnić dla 1mb dygestorium wymianę powietrza w komorze roboczej od 600 do 900m³/h, zapewniając prędkość przepływu powietrza min. 0.5m/s. Podane wartości są przyjmowane gdy okno dygestorium jest w pozycji otwartej. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14175 dla bezawaryjnej i bezpiecznej pracy dygestorium system przepływu kontroli powietrza FM 500 posiada układ kontrolny działający niezależnie od ciągłości napięcia zasilania (podtrzymanie bateryjne w przypadku braku zasilania) oraz informuje poprzez lampkę żółtą oraz sygnał akustyczny o przekroczeniu poziomu otwarcia okna powyżej 500mm.

System liniowej regulacji wentylacji dygestorium - LCR-300 V jest mikroprocesorowym systemem płynnej i ciągłej regulacji przepływu powietrza w zależności od poziomu otwarcia okna i prędkości wpływu powietrza. Stan otwarcia okna analizowany jest na podstawie poziomu podniesienia okna (mierzonego czujnikiem otwarcia pionowego) i ewentualnego przesunięcia szyb poprzecznych (mierzonego czujnikiem przepływu). Na podstawie tych danych wyliczana jest wartość zadana przepływu powietrza, a tym samym wartość nastaw systemu regulacji. Szybki algorytm regulacji porównuje wartość mierzonego na podstawie wskazań czujnika różnicowego, przepływu powietrza z wartością zadaną i niezależnie od wahań ciśnienia w kanale wentylacyjnym, reguluje precyzyjnie i stabilnie przepływ powietrza. Spowodowane nagłym otwarciem okna zapotrzebowanie na szybszą wentylację dygestorium jest wyliczane już w momencie otwierania co zdecydowanie polepsza czas reakcji całego systemu, a tym samym jakość wentylacji. Nieodzowną częścią składową układu regulacji jest podsystem kontroli przepływu powietrza zapewniający zgodność z wymogami norm DIN EN 14175 i DIN 12924 cz.1. Podsystem kontroli nadzoruje w sposób dynamiczny regulowaną wartość przepływu zapewniając tym samym maksymalne bezpieczeństwo personelu. Dynamiczna wartość kontroli jest w pełni parametryzowana i jest zadawana jako wartość różnicowa (offset). W przypadku spadku ilości przepływającego powietrza poniżej wartości wyliczonej z różnicy wartości zadanej i offsetu następuje wygenerowanie alarmu sygnalizowane optycznie i akustycznie.

Powrót  
dygestoria
stoły laboratoryjne
stanowiska do mycia
szafy i szafki
szafy specjalistyczne
wyposażenie laboratoryjne
meble biurowe
strona główna  mapa strony  kontakt